ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការក្រើនរំលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុចាបើពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅដែលមិនទាន់អញ្ជើញមកទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី១តាមការបរិច្ឆេទកំណត់ចុងក្រោយ សម្រាប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាល។

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *