ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ ត្រូវបានបន្ថែមតួនាទីជាប្រធានក្រុមការងារបកប្រែភាសាបរទេសនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ! ទទួលបានតួនាទីបន្ថែម មានន័យថាទទួលយកការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមផងដែរ។ តែពញចិត្តនឹងទទួល ព្រោះមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ និងសុភវិនិច្ឆ័យ និងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ គិតគូរ និងផ្តល់តម្លៃដល់មន្រ្តីដែលមានសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យពិតប្រាកដ។

សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីដែលតែងតែផ្តល់នូវទំនុកចិត្ត ការជឿជាក់ និងការគាំទ្រ !