សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ